moj posao

Usklađenost (compliance) u suvremenom poslovanju

Da bi poduzeća postigla dugoročni uspjeh, neophodno je uspostaviti i održavati kulturu usklađenosti, koja uzima u obzir potrebe i očekivanja zainteresiranih strana. Danas je gotovo nezamislivo poslovati i obavljati moj posao na međunarodnom tržištu, a da poduzeća ne poštuju nacionalne i globalne zakone, regulative i propise. Međutim, stalno uvodjenje novih ili ažuriranje postojećih zakona i propisa, njihovo nerijetko preklapanje, promjene društvenih očekivanja u poslovanju, etičkih kodeksa i drugih obveza, te uvođenje novih proizvoda, usluga ili procesa, može otežati ispunjavanje obveze usklađenosti za svako poduzeće.

Kako se usklađenost primjenjuje u praksi?

Usklađenost (compliance) je sustav koji osigurava da poduzeće ispunjava svoje obveze prema svim primjenjivim zakonima, propisima, najboljim praksama i standardima, ugovornim obvezama i institucionalnim politikama. Iz ove definicije proizlazi da poduzeća moraju poštivati ne samo obvezne zakone i regulative, već i sve standarde, kodekse, interne politike i ugovorne obveze koje su dobrovoljno prihvatile.

To znači da ako poduzeće, primjerice, odluči postati član UN Global Compacta, mora se pridržavati svih 17 načela tog sporazuma kako bi se izbjegli skandali poput podmićivanja i korupcije. Također, ako poduzeće ima usvojen etički kodeks, mora se pridržavati njega i provoditi sve usvojene interne politike.

Usklađenost (compliance) pruža organizacijama strukturirani pristup za ispunjavanje svih obveza usklađenosti, uključujući zakone, propise, sudske odluke, dozvole, licence, kao i one koje su dobrovoljno prihvatile poput internih politika, postupaka, etičkih kodeksa, standarda i sporazuma s zajednicama ili nevladinim organizacijama.

Tko je odgovoran?

Za provedbu programa usklađenosti u poduzećima odgovoran je odjel za usklađenost (compliance officer) ili voditelj usklađenosti (compliance manager). Međutim, ta funkcija nije odgovorna za usklađenost cijelog poduzeća, već samo za provedbu i nadzor programa usklađenostidok su za usklađenost na razini organizacije odgovorni svi zaposlenici za moj posao prema svojim ulogama i odgovornostima. Najveću odgovornost snosi Uprava poduzeća jer donosi poslovne odluke vezane za moj posao i postavlja strateške ciljeve koji mogu indirektno dovesti do neusklađenosti. To je potvrđeno brojnim skandalima poput onih u kompanijama Volkswagen, Wells Fargo i BP. Zato se može reći da je vođenje usklađenosti (compliance leadership) zadatak za koje je ključna predanost i angažiranost rukovodstva.

Na ovim prostorima, usklađenost (compliance) je još uvijek relativno nov koncept. Osim u bankarskom sektoru, gdje regulativa zahtijeva da kreditne institucije uspostave odjel za usklađenost kao obveznu kontrolnu funkciju, odjel za usklađenost moraju uspostaviti i mirovinska osiguravajuća društva, leasing društva te 58 državnih poduzeća od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku prema odluci Vlade.

Rizik usklađenosti

Na globalnom tržištu situacija je drugačija. Zbog vrlo stroge regulative u području borbe protiv korupcije, poput američkog Zakona o stranom koruptivnom praksi (FCPA), britanskog Zakona o koruptivnom ponašanju (UKBA) i francuskog Zakona Sapin II, mnoge kompanije iz tih zemalja i one koje posluju na njihovim tržištima moraju imati programe usklađenosti (compliance). Također, postoje zahtjevi pojedinih svjetskih burzi, pa danas sve međunarodne kompanije čije su dionice kotirane na američkim burzama (NYSE, NASDAQ) ili Londonskoj burzi moraju imati implementirane programe usklađenosti. Te kompanije, zbog zahtjeva usklađenosti, traže od lokalnih partnera i dobavljača da također zadovolje određene elemente usklađenosti. Stoga mnoga lokalna poduzeća moraju se neizravno uskladiti s navedenim zakonima ako žele poslovati s multinacionalnim kompanijama ili na međunarodnom tržištu.

Rizik usklađenosti predstavlja mogućnost izricanja mjera i kazni te rizik od značajnog financijskog gubitka ili gubitka ugleda koji poduzeće može pretrpjeti zbog nepoštivanja propisa, standarda, kodeksa i internih akata.

Učinkovit program usklađenosti sastoji se od sedam osnovnih elemenatakoji nisu zakonski propisani za usklađenost, ali su prihvaćeni kao standard širom svijeta prema američkim smjernicama Federalnih smjernica o kaznenom postupanju za organizacije (The Federal Sentencing Guidelines for Organization).

Zašto je usklađenost (compliance) važna za poduzeće?

Usklađenost (compliance) osigurava rast i dugoročni uspjeh poduzeća. Danas, dosljedno pridržavanje obveza usklađenosti nije opcija, već nužnost.

Usklađenost temeljena na zahtjevima i smjernicama norme ISO 37301 pruža skup alata (politike, procese i kontrole) koji omogućuju uspostavljanje i održavanje kulture usklađenosti.

Poduzeća koja se oslanjaju na usklađenost prema normi ISO 37301 obvezuju se na visoke standarde korporativnog upravljanja, dobre prakse i etičko ponašanje.